نکات مهم جهت دستیابی به بهترین شات بلاستینگ

1- مواد چسبنده یا مواد نرم راباید از سطح مورد عملیات زدود. این مواد از سایندگی مناسـب سـطح جلوگیري می کند.

2- اگر کف توسط گریس یا روغن آغشته شده،ابتدا آنرا بوسیله شوینده هاي صنعتی تمیـز کنیـد. در صورتی که این تمیزکاري انجام نشود،گرماي ایجاد شده در طی شـات بلاسـت،روغن را در سـطح پخش می کند.

3- مطمئن شوید سطح خشک است. دستگاه شات بلاست روي سطوح مرطوب خوب کار نمی کند.

4- ابتدا یک منطقه کوچک را شات بلاست کنید تا از نتیجه دلخواه مطمئن شوید.

5- راه و روش را براي شات بلاست از قبل تعیین کنید تا الگوي پایداري در کل سطح داشته باشید.

6- در حد امکان از ریزترین ذرات فلزي استفاده کنید تا نتیجه دلخواه را بدسـت آوریـد. ذرات ریزتـر کیفیت بهتر و پوشش بهتري فراهم می کنند.

7- سطح پرتاب را در ناودانی مربوطه پایش کنید،پر نگـه داشـتن نـاودانی در بدسـت آوردن بهتـرین الگوي سایش کمک می کند.

8- سرعت ماشین را با توجه به نرمی یا سختی سطح بتن تنظیم کنید.

اشتباهات رایج در شات بلاستینگ

1- توقف ماشین با شیر کنترل باز،که می تواند باعث عمیق شدن سطح شات بلاست و برداشت بیش از اندازه سطوح می شود.

2- استفاده از ذرات با اندازه نامناسب

3- برداشت ناقص ترکیبات

4- سعی در برداشت مقادیر زیادي لایه در بار اول شات بلاست کردن سطح که باعث مسـدود شـدن ناودانی)محفظه ذرات ریز( و فیلترهاي خلا می شود.