شات بلاست

 

به فرایند پرتاب ساچمه های ریز فولادی به سطح فلزات (نمونه کار های صنعتی) به منظور پوسته زدایی بعد از عملیات ریختگری، زنگ زدایی، رنگ زدایی و تمیزکاری، شات بلاست می گویند. البته اگر از فشار هوا برای فرایند پرتاب ساچمه استفاده شود به این عملیات ایربلاست می گویند ولی اگر از توربین های پر سرعت با چرخ دوار این ساچمه ها پاشیده شود فرایند را شات بلاست می نامند.
 
در حالت کلی یک دستگاه شات بلاست از سه قسمت تشکیل می شود:
 
1- الواتور به عنوان بالابرنده ساچمه 2- توربین که نقش پاشنده ساچمه را بازی می کند 3- توربین غبارگیر که مسئولیت جمع آوری گرد و غبار حاصل از عمل شات بلاست را دارد.
 
در تکنولوژي شات بلاست با ذرات فلزي توسط پرتاب ذرات فلزي ریز با مخلوطی از مواد ساینده فلزي و شـن )سنگریزه ( با سرعتی بالا به سطحی است که تمیز کاري می شود. این نیروي زیاد پرتـابی توسـط نیـروي گریز از مرکز چرخشی چرخی است که پره هاي پارو مانند قابل تغییر داشته و سـرعت بـالایی دارد. مـواد ساینده در طول شعاع چرخشی پره ها حرکت کرده و باسرعت زیاد در جهت قابـل تنظـیم و تعیـین شـده برخورد می کنند. همین که ماده ساینده با سطح برخورد کرد آنرا تمیز می کند، سپس ماده ساینده کمانه کرده و داخل اتاقکی می شود که مجدد مورد مصرف قرار می گیرد، ماده سـاینده قابـل مصـرف مجـدد از گرد و غبار و مواد اضافی جدا شده و مجدد استفاده می شود. جریان هوا گردو غبـار را توسـط شـلنگ بـه جمع کننده گرد و غبار برده که از آنجا دور ریخته می شود.
 

کارخانه شات بلاست پویا در راستای توسعه صنعتی کشور اقدام به طراحی و ساخت دستگاه های شات بلاست درامی با ظرفیت های متنوع کرده است. از ویژگی های ممتاز محصول تولیدی کارخانه شان بلاست پویا این است که بیش از نود درصد از قطعات آن تولید داخل بوده و پشتیبانی مناسبی برای مصرف کنندگان دارد.

انواع دستگاه شات بلاست