سند بلاست یک روش قدیمی با بیش از یک قرن سابقه برای فرایند پایانی تولید محسوب می شود و امروزه تجهیزات پیشرفته ای برای کنترل آلودگی حاصل از سند بلاست استفاده می شود. در فرایند سند بلاست به کمک یک منبع هوای فشرده و پر فشار شن و ماسه یا مواد ساینده دیگر را برای پاکسازی قطعات از گرد و غبار و روغن از سطح قطعات استفاده می کنند.


شن و ماسه یا ساینده های دیگر… کدام یک بهتر است؟


با وجود تغییرات زیاد در صنعت سند بلاست همچنان ماسه رایج ترین وسیله ساینده در این صنعت است زیرا از نظر اقتصادی و در دسترس بودن برتری نسبی دارد. ولی مشکلات استفاده از شن و ماسه در صنعت سند بلاست چیست؟


1- شن و ماسه مقدار زیادی آلودگی طبیعی با خود به همراه دارد.

2- شن و ماسه جاذب رطوبت است.

3- شن و ماسه برای سلامتی انسان ضرر دارد و تنفس آن سندرم سیلیکوز و سرطان ریه تولید می کند.

جایگزین های مناسب شن در صنعت سندبلاست:


گستره فراوانی از مواد جامد که ممکن است به عنوان ساینده به کار رود با کیفیتهاي متفاوت از برنده هاي عمیق تا پرداخت کاري نرم وجود دارد. اینها شامل دانه هاي معدنی حتـی مصـنوعی یـا طبیعـی از قبیـل سیلیکا یا لعل، ذرات فلزي یا سنگریزه معمولا از فولاد یا آهن ریخته گري شده سرد، و ساینده هاي آلی از قبیل چوب ذرت یا پوسته گردو هستند

ذرات سیلیکا خطر بیشتري داشته و عموما تا جایی که امکان دارد استفاده از آنها باید محدود شـود. خطـر بالقوه فولاد یا آهن حداقل در نظر گرفته می شود. همینطور ساینده هـاي ارگانیـک قابـل احتـراق ممکـن است تبدیل به پودر ریز شده و باعث ایجاد یک مخلوط قابل انفجار شود.

1- دمش ذرات پلاستیکی ) :(PMBذرات ریز پلاستیک را براي حذف مـواد از روي سـطوح اسـتفاده می کنند. اگر ماده پلاستیکی مورد استفاده خطرناك نباشد، مجدد بازیافت شـده و اسـتفاده مـی شود. این مزیتی است که هرگز در استفاده از حلالها وجود ندارد. اگر ماده پلاستیکی مورد مصرف خطرناك باشد می بایست پس از مصرف دور ریخته شود.

2- دانه هاي معدنی / سندبلاستینگ: ذرات معدنی ماسه یکی از موثرترین مواد سایشی هسـتند زیـرا کیفیت سختی و سایندگی خوبی دارند. اگرچه در اثر مخلوط شدن این ذرات با سـطحی کـه مـی سایند، جداسازي آنها را مشکل می سازد اگر این ذرات خطرناك نباشند مجدد مورد استفاده قرار گرفته و در غیر این صورت دور ریخته می شوند.

3- استفاده از ذرات فلزي ) :(SSSاستفاده از ذرات فلزي یکی دیگر از راههاي سایش است که عمومـا براي کندن رنگ از سوي سطوح و آماده سازي به کار می رود آنها پودر نمی شـوند, بسـیار بـاداوم هستند،و می توان آنهارا به آسانی از ذرات رنگ توسط مغناطیس یا تفاوت وزنی جـدا کـرد. ذرات فلزي همچنین به آسانی با سطوح پوشش شده توسط مواد خطرناك یا سـمی آلـوده نمـی شـود. SSSبهتر است در محفظه داراي استحکام کافی انجام شود. تجهیزات حفاظت فردي کامل)تمام بدن( مورد نیاز است.

4- ذرات بی کربنات سدیم ) (BOSSاین ماده حلالهاي خطرناکی همچـون تولـوئن،زایلن، MEKو استون را از فرایند کندن حذف می کند جداسازي از مواد کنده شده نسـبتا آسـان اسـت زیـرا در آب یا سود می تواند حل شود و از مواد در یک سانتریفوژ جدا شود. اینکار زمان پرداخت سطح را تا %95نسبت به مواد شیمیایی کاهش می دهد.

5- دانه هاي آلی )گندم،نشاسته (: موادي غیر سمی هستند و از طریق بیوزیستی سطوح آلومینیـوم، فایبرگلاس و kelvarرا می زداید. این فرایند دوستدار محیط اسـت زیـرا از عوامـل بیولـوژیکی استفاده نموده است.

سند بلاست

sandblast