عمده خطرات فرایندهاي فوق الذکر از منابع زیر می باشد:

منابع گرد و غبار: ساینده ها و سطوح پوشش گذاري روي موادي که انجام مـی شـود،باعث پراکنـده شدن و خرد شدن در طی عملیات شده و گردو غبارهاي شامل ذرات قابل تنفس شکل می گیرد.بایـد ترکیبات و سمیت گرد و غبارهاي این منابع در ارزیابی پتانسیل خطرات بهداشـتی بایسـتی مـد نظـر قرار گیرد.

انواع سطح برداري: سطحی که در طی سطح برداري برداشته شده و گردوغبارآن پراکنده می شود اهمیت زیادي در ارزیابی ریسک ناشی از مخاطرات آن دارد.

غلظت آلودگی ها: غلظت گردو غبار قابل تنفس یا فیوم ها در منطقه تنفسی اپراتور دستگاه یا سـایر کارگران بایستی زیر حد مجاز باشد. در این بین غلظت الاینده هـاي سیلیسـی یـا فـزات داراي اثـرات بهداشتی قابل توجه بسیار حائز اهمیت است.

استفاده از ساینده هاي قابل احتـراق: سـاینده هـاي آلـی کـه قابـل احتراقنـد بایسـتی فقـط در سیستمهاي اتوماتیک به کار روند چون گرد و غبارهاي ریز تولیدي،پتانسیل حریق و انفجار دارند.

در جایی که مخلوط گرد و غبار قابل احتراق یا انفجار وجـود دارد،سـاختار تجهیـزات شـامل سیسـتم مکشی و تمام سیمهاي الکتریکی باید مطابق با استاندارد ANSIدر خصوص دمنـده هـا و سیسـتم مکشی براي گردو غبار، دودکـش و حـذف بخـار باشـند،نازل دمـش بایسـتی گـرد باشـد تـا از ایجـاد الکتریسیته ساکن در آن پیشگیري شود. در جایی که مخلوط گرد و غبار قابل اشـتعال یـا انفجـار ممکـن اسـت وجـود داشـته باشـد، محفظـه زنگارزدایی ، لوله ها و جمع آوري کننده گردو غبار بایستی با قسمت آزاد یا مناطق تخلیـه انفجـار در اطراف محوطه کاري،براي پیشگیري از فشار رها شده وجود داشته باشد.