شات بلاست آویزی

شات بلاست آویزی چگونه کار می کند؟


در شات بلاست های درامی قطعات فلزی به یکدیگر سایده می شوند و این موضوع برای برخی از قطعات می تواند مشکل ساز باشد. از این رو دستگاه شات بلاست آویزی ابزار مناسبی برای این گونه قطعات است. در این دستگاه قطعات بر رو ی یک رگال دوار قرار می گیرند و عمل شات بلاستینگ انجام می شود.